Visie en missie

Tijdens een studiemiddag in januari 2010, zijn de missie, visie en kernwaarden van onze school opnieuw vastgesteld. Die middag hebben we samen de verschillende onderdelen  uitgebeeld, besproken en vastgelegd. Een inspirerende middag!

Visie

Vanuit vertrouwen en plezier in een rijke leeromgeving met elkaar naar school en op weg in de wereld.

Missie

Wij stimuleren, enthousiasmeren en motiveren kinderen om zich optimaal te ontplooien door een breed scala aan werkvormen aan te bieden waarbij circuitonderwijs het uitgangspunt is.

Kernwaarden

  1. Passie
  2. Professionaliteit
  3. Plezier
  4. Vertrouwen
  5. Samen

Maatschappelijk

Op de Meander vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor de eigen leefomgeving (wijk). De leerlingen en leerkachten leren een positieve kijk te hebben op onze multiculturele samenleving. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen binnen ons onderwijs opgevangen kunnen worden.

Levensbeschouwelijk

De Meander is een school die respect heeft voor en aandacht besteedt aan mensen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten en leerlingen hun meningen durven te uiten, respect tonen voor andere meningen en mensen. Zowel tussen volwassenen en kinderen, als onderling. Wij verwachten van iedereen dat men zich gedraagt naar de waarden en normen die de school naleeft.

Onderwijskundig

Op de Meander hanteren wij zelfstandige en samenwerkende werkvormen, zoveel mogelijk in circuitmodel, waardoor de leerkracht meer tijd heeft om effectieve instructie aan (groepjes) leerlingen te geven. Dit leidt tot dynamisch en gedifferentieerd onderwijs waarin de leerling wordt geprikkeld zich te ontwikkelen. Leerlingen ontdekken hierdoor hun eigen leerstijl.

Pedagogisch

Op de Meander werken wij vanuit de gedachte dat elk kind uniek is en spelen daarom in op de verschillen van leerlingen. Voor alle leerlingen willen wij dat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige, zelfredzame en goed samenwerkende individuen. Zij zullen verantwoordelijkheid durven dragen.
Wij creëren een veilige omgeving waarin kinderen en leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij zullen collegiale consultatie en intervisie leiden tot betere teamsamenwerking en een positieve sfeer.

Organisatorisch

Op de Meander is goed klassenmanagement een voorwaarde voor het geven van goed circuitonderwijs. Hierdoor komt meer ruimte voor individuele benadering van leerlingen. Hiervoor zijn behalve professionalisering, collegiale consultatie, intervisie en reflectie nodig. Voorwaarden hiervoor zijn goede faciliteiten, helder taakbeleid en gebruik maken van de persoonlijke kwaliteiten van leerkrachten.