Medezeggenschapsraad

Heb je vragen aan de MR? Of wil je ergens op reageren? Dan kan dat! De MR heeft namelijk een eigen e-mailadres. Je kan ze bereiken door een bericht te sturen naar mr.meander@meerkring.nl.

De medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de medezeggenschap zitten personeelsleden van de school en ouders, in gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. De vertegenwoordiging van de ouders en leerkrachten wordt door de achterban gekozen. Een zittingstermijn is 3 jaar en kan 1x verlengd worden.

De medezeggenschapsraad heeft twee bevoegdheden:

  • Adviesrecht: dit wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden.
  • Instemmingsrecht: beslissingen waarvoor MR instemmingsrecht heeft kan het schoolbestuur niet nemen zonder instemming van de MR.

De Meander heeft samen met De Dubbelster een vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van De Meerkring. Er vindt dus regelmatig terugkoppeling plaats tussen de MR en de GMR.

De MR van de Meander vergadert minstens 8 keer per jaar. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het bestuur over belangrijke schoolzaken. De schooldirectie “die meestal optreedt namens het schoolbestuur” is daarbij verplicht om de medezeggenschapsraad goed te informeren. De directeur van De Meander is aanwezig bij de overlegvergadering van de MR om informatie te verschaffen. De directeur is geen lid van de MR.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de MR-vergadering zijn o.a. schoolplan, begroting, activiteitenplan, planning van vakanties en vrije (studie)dagen, huisvestingsaangelegenheden, benoemingen, formatieplan, klassenindeling, lesmethoden enz. Binnenkort zal de oudergeleding van de MR het voortouw nemen in het raadplegen van de ouders bij de mogelijke verandering van de schooltijden.

Na een MR-vergadering wordt het verslag van de vorige vergadering via de website aan de ouders gecommuniceerd.